Μπαμπέτας Γεώργιος

Βαθμίδα: ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τομέας: Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
ΦΕΚ Διορισμού: 1417/6.12.2013 τ. Γ΄

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2531039571
email: gbampeta@law.duth.gr

Βιογραφικό