Κιοσσέ-Παυλίδου Λευκή

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: Δικαίου Των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Εργατικό Δίκαιο
ΦΕΚ Διορισμού: 1018/21.9.12 τ. Γ΄
ΦΕΚ Μονιμοποίησης (για τους Επίκουρους Καθηγητές): 1018/21-9-2012/ τ.Γ'

Στοιχεία Επικοινωνίας
e-mail: lkiosse@law.duth.gr
Τηλέφωνο: 2531039864

Βιογραφικό