Κιτσαράς Λάμπρος

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αστικό Δίκαιο και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:1371/27.11.2013 ΦΕΚ τ. Γ΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039838
E-MAIL: lkitsara@law.duth.gr
E-MAIL: kitsaras@kpstlawfirm.com

Βιογραφικό