Κτιστάκης Ιωάννης

ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ: Διεθνών Σπουδών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στη Διεθνή / Προστασία των Δικ/των του Ανθρώπου
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 1114/22.8.2014 ΦΕΚ τ. Γ΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E-MAIL: yktistakis@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039518

Βιογραφικό