Μαντενιώτου-Λυρατζοπούλου Κυριακή

Βαθμίδα: Λέκτορας
Τομέας: Δικαίου Των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο
ΦΕΚ Διορισμού: 297/14.12.04 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2531039528
email: kmanteni@law.duth.gr

Βιογραφικό