Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Η κατανομή του διδακτικού έργου στο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, καθορίζεται ως εξής:

1. Συνταγματικό Δίκαιο

Διδάσκοντες:

Α΄έτος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Συμεών Μηναΐδης

Επίκουρος Καθηγητής, Διονύσης Φιλίππου

Επίκουρος Καθηγητής, Στέφανος Κουτσουμπίνας

Β΄έτος

Καθηγητής, Κωνσταντίνος Ρέμελης

Επίκουρος Καθηγητής, Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης

2. Διοικητικό Δίκαιο
Διδάσκοντες:

Α΄ έτος και Β΄ έτος

Καθηγητής, Κωνσταντίνος Ρέμελης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Απόστολος Γέροντας

Επίκουρος Καθηγητής , Δημήτριος Ράϊκος

Λέκτορας Χρήστος Δετσαρίδης

2. Φορολογικό Δίκαιο
Διδάσκοντες:

Α΄ έτος και Β΄έτος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Απόστολος Γέροντας

Λέκτορας, Ελένη Θεοχαροπούλου

4. Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών
Διδάσκοντες:

Α΄έτος και Β΄ έτος

Επίκουρος Καθηγητής, Διονύσιος Φιλίππουης

5. Πολιτική Ιστορία
Διδάσκοντες:

Α΄έτος και Β΄έτος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Συμεών Μηναΐδης

Επίκουρος Καθηγητής, Στέφανος Κουτσουμπίνας

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α΄ΕΤΟΣ

1. Ο εκλογικός νόμος.

2. Τα δημοψηφίσματα.

3. Το κόμμα: α) Η ενδοκομματική δημοκρατία.

β) Η χρηματοδότηση των κομμάτων.

4. Η νομοθετική διαδικασία: α) προκοινοβουλευτική.

β) ενδοκοινοβουλευτική.

γ) η αναπομπή ψηφισμένων νομοσχεδίων.

5. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος: α) ο συνήθης.

β) ο επίκαιρος.

γ) η πρόταση μομφής.

6. Οι κοινοβουλευτικοί σχηματισμοί: α) η Ολομέλεια.

β) το Τμήμα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής.

γ) οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

7. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες.

8. Το διακομματικό Προεδρείο της Βουλής και η Διάσκεψη των Προέδρων.

9. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων.

10. Η Κυβέρνηση: α) οργάνωση.

β) λειτουργία.

γ) αρμοδιότητες.

11. Η ευθύνη των Υπουργών και Υφυπουργών: α) πολιτική.

β) ποινική.

γ) αστική.

12. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: α) οι αρμοδιότητές του (ιδίως, ο ρυθμιστικός του ρόλος).

β) η ευθύνη του.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Β΄ ΕΤΟΣ

1. Οι περιορισμοί των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

2. Συρροή και σύγκρουση δικαιωμάτων.

3. Ισότητα: α) ισότητα των δύο φύλων.

β) ισότητα στα δημόσια βάρη.

γ) ισότητα στη στρατολογική υποχρέωση.

δ) ισότητα στην αμοιβή εργασίας.

ε) η πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις.

στ) η συνταγματική ρύθμιση της ιθαγένειας.

4. Η προσωπική ελευθερία.

5. Η προσωπική ασφάλεια.

6. Το άσυλο της κατοικίας και η προστασία του ιδιωτικού βίου.

7. Το απόρρητο των ανταποκρίσεων.

8. Η θρησκευτική ελευθερία.

9. Η ελευθερία της έκφρασης του τύπου και της ραδιοτηλεόρασης.

10. Η ελευθερία της τέχνης της επιστήμης και της παιδείας.

11. Η προστασία της ιδιοκτησίας.

12. Τα δικαιώματα συλλογικής δράσης: α) Το δικαίωμα της συνάθροι­σης.

β) Το δικαίωμα της συνένωσης.

γ) Η συνδικαλιστική ελευθερία.

13. Τα κοινωνικά δικαιώματα: α) Η προστασία της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας.

β) Το δικαίωμα στην υγεία.

γ) Το δικαίωμα για εργασία.

δ) Το δικαίωμα για κοινωνική ασφάλιση.

ε) Τα δικαιώματα για κοινωνική πρόνοια και στέγαση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α΄ ΕΤΟΣ

 1. Η Διοίκηση.
 2. Οι ατομικές διοικητικές πράξεις.
 3. Οι κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης.
 4. Οι διοικητικές προσφυγές.
 5. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 6. Οι διοικητικές συμβάσεις.
 7. Η αγωγή αποζημιώσεως.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Β΄ ΕΤΟΣ

 1. Το Συμβούλιο της Επικρατείας.
 2. Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
 3. Ο διοικητικός αυτοέλεγχος.
 4. Ο ακυρωτικός έλεγχος.
 5. Τα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα.
 6. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως.
 7. Οι προϋποθέσεις του βασίμου της αιτήσεως ακυρώσεως.
 8. Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές.
 9. Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α΄ ΕΤΟΣ

 1. Οι έννοιες του φόρου, του ανταποδοτικού τέλους και των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου προς δασμούς αποτελέσματος.
 2. Η αρχή της φορολογικής ισότητας.
 3. Η επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων.
 4. Η βεβαίωση φορολογικών εσόδων και ζητήματα ανακοπής.
 5. Η ανάκληση φορολογικής δήλωσης.
 6. Οι φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις της Συνθ. ΕΚ.
 7. Οι δημοσιονομικές διατάξεις της Συνθ. ΕΚ.
 8. Τα συνταξιοδοτικά ζητήματα.
 9. Η έννοια του φορολογικού εισοδήματος κατά τη νομολογία του ΣτΕ.
 10. Ο νέος Τελωνειακός Κώδικας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Β΄ ΕΤΟΣ

 1. Το φορολογικό Ποινολόγιο.
 2. Η φορολογία εισοδήματος.
 3. Η φορολογία κεφαλαίου.
 4. Η αρχή της ισότητας στη νομολογία του Ε.Σ.
 5. Οι δημόσιοι υπόλογοι – Οι αστικώς συνευθυνόμενοι.
 6. Ο προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος των δαπανών.
 7. Οι παραγραφές.
 8. Η επίρριψη της φορολογίας στην κατανάλωση.
 9. Οι αρχές του Κοινοτικού Φορολογικού Δικαίου.
 10. Η έννοια και οι συνέπειες της μόνιμης εγκατάστασης της επιχείρησης στο Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο.
 11. Η μεταφορά ζημιών – κερδών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων και οι συνέπειές της από άποψη Φορολογικού Δικαίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Α΄ ΕΤΟΣ

1. Το Σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα Βελεστινλή.

2. «Η Ελληνική Νομαρχία».

3. Το Σύνταγμα της Ιόνιας Πολιτείας του 1800.

4. Το Σύνταγμα της Ιόνιας Πολιτείας του 1803.

5. Το Σύνταγμα της Ιόνιας Πολιτείας του 1817.

6. Τα τοπικά Πολιτεύματα: α) Ο Οργανισμός της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος.

β) Η Νομική Διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος.

γ) Ο Οργανισμός της Πελοποννησιακής Γερουσίας.

δ) Το Στρατοπολιτικό Σύστημα Σάμου.

7. Το Σύνταγμα της Επιδαύρου (1822).

8. Το Σύνταγμα του ΄Αστρους (1823).

9. Το Σύνταγμα της Τροιζήνας (1827).

10. Η πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια.

11. Το Ηγεμονικό Σύνταγμα του 1832.

12. Η αντιβασιλεία του ΄Οθωνα.

13. Το Σύνταγμα του 1844.

14. Το σύστημα της «Κυβερνώσας Βουλής».

15. Το Σύνταγμα του 1864.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Β΄ ΕΤΟΣ

1. Το Κοινοβουλευτικό σύστημα.

2. Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας του 1897.

3. Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας του 1907.

4. Το Σύνταγμα του 1911.

5. Οι επεμβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική.

6. Ο εθνικός διχασμός: α) 1915-1917

β) 1917-1920.

γ) 1920-1922.

δ) 1922-1924.

7. Το Σύνταγμα του 1925/1926.

8. Το Σύνταγμα του 1927.

9. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936.

10. Το Σύνταγμα του 1952.

11. Τα Ιουλιανά του 1965.

12. Το «συνταγματικό» κείμενο του 1968.

13. Το «συνταγματικό» κείμενο του 1973.

14. Το Σύνταγμα του 1975.

15. Η συνταγματική αναθεώρηση του 1986.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ

Α΄ ΕΤΟΣ

1. Προσωκρατικοί φιλόσοφοι.

2. Σωκράτης.

3. Σοφιστές.

4. Πλάτων:

α) «Πολιτεία».

β) «Πολιτικός».

γ) «Νόμοι».

5. Αριστοτέλης: α) «Πολιτικά».

β) «Ηθικά Νικομάχεια».

γ) «Ρητορική».

6. Ελληνιστική φιλοσοφία:

α) Κυνικοί:

α1) Αντισθένης.

α2) Διογένης.

β) Επικούρειοι.

γ) Στωϊκοί:

γ1) Ζήνων.

γ2) Χρύσιππος.

δ) Σκεπτικιστές:

δ1) Πύρρων.

δ2) Καρνεάδης.

7. Η ρωμαϊκή πολιτική σκέψη:

α) Κικέρων.

β) Σενέκας.

γ) Μάρκος Αυρήλιος.

8. Νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ

Β΄ ΕΤΟΣ

 1. Niccolo Machiavelli.
 2. Jean Bodin.
 3. Hugo Grotius.
 4. Henry Moore.
 5. Τhomas Hobbes.
 6. John Locke.
 7. John Stuart Mill.
 8. Karl Marx.
 9. Antonio Gramsci.
 10. Nίκος Πουλαντζάς.