ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

*

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2003-2004
(Κύριο αντικείμενο: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο)

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ: «ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

(Οριακά ζητήματα αστικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας)

1. Ιστορική εξέλιξη της διάκρισης ουσιαστικού δικαίου και δικονομικού δικαίου.

2. Συγκριτική παρουσίαση της διάκρισης ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου (ιδίως, σύγκριση του ηπειρωτικού με τον αγγλοσαξωνικό κύκλο δικαίων).

3. Δεδικασμένο περί προδικαστικού ζητήματος.

4. Δεδικασμένο επί εννόμων σχέσεων τρίτων.

5. Η διάκριση κανόνων συμπεριφοράς από κανόνες κυρώσεων και η σχέση της με τη διάκριση ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.

6. Διάθεση του επιδίκου αντικειμένου.

7. Ουσιαστικές συνέπειες διαδικαστικών πράξεων.

8. Δικαστικός συμβιβασμός.

9. Διαδικαστική πράξη και δικαιοπραξία.

10. Η αξίωση επί εκτελέσει (και το ουσιαστικό της υπόθαθρο).

11. Ουσιαστική αξίωση και νομιμοποίηση.

12. Το «ενακτόν» (ή «αγώγιμο») των αξιώσεων – αξιώσεις χωρίς δυνατότητα εναγωγής.

13. Αποζημίωση και επαναφορά στην αναγκαστική εκτέλεση ως παραδείγματα ουσιαστικών ρυθμίσεων στον ΚΠολΔ.

14. Συλλογική αγωγή και ουσιαστικό της υπόβαθρο.

15. Δικονομικός αποκλεισμός.