ΝΕΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ 2ο


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7a58815c162742708df5188515167406%40thread.tacv2/1602662451223?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22bf561d89-c05a-4a8e-9632-603c374e7bb6%22%7d