Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής με θητεία από 1ης.9.2021 έως 31ης.8.2024


6ΑΟ246ΨΖΥ1-9ΕΥ