Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων Για Υποβολή Πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με ΑΠ 24782/25-06-2021


Τελικά Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για χορήγηση υποτροφιών

ΨΑΟΓ46ΨΖΥ1-ΝΦΦ