ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-Υπενθύμιση για τη χορήγηση μίας υποτροφίας στο Ελληνικό Αστικό Δίκαιο από το Κληροδότημα Πέτρου Αγγελετόπουλου


Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στον κλάδο του Ελληνικού Αστικού Δικαίου με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Πέτρου Αγγελετόπουλου.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Νομικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον επτά και μισό (7,5) σε κλίμακα με άριστα τον βαθμό δέκα (10), εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 6 Ιουνίου 2023.

ΑΔΑ Ελληνικό Αστικό Δίκαιο