Ασκήσεις Δημοσίου Δικαίου


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ανάλυση μέσα από νομολογικά παραδείγματα βασικών θεμάτων του ουσιαστικού και του δικονομικού διοικητικού δικαίου ( για παράδειγμα, ειδικές κυριαρχικές σχέσεις, κανονιστική διοικητική πράξη, αρχή προηγούμενης ακρόασης, ανάκληση ευμενούς διοικητικής πράξης, αστική ευθύνη, ενεργητική – παθητική νομιμοποίηση των διαδίκων στη διοικητική δίκη και πληρεξουσιότητα, έννομο συμφέρον στις ακυρωτικές διαφορές, η παρέμβαση στις ουσιαστικές διαφορές, προϋποθέσεις προσωρινής έννομης προστασίας και προσωρινή διαταγή και άλλα ).

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εφαρμογή, μέσα από νομολογιακά παραδείγματα, του συνταγματικού δικαίου, τόσο ως προς το οργανωτικό μέρος όσο και ως προς τις ατομικές ελευθερίες. Μεταξύ των ζητημάτων του οργανωτικού δικαίου, έμφαση δίνεται στα ζητήματα του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου, του εκλογικού δικαίου και των ανεξαρτήτων αρχών. Μεταξύ των επιμέρους ελευθεριών αναπτύσσονται ιδίως ζητήματα ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, επαγγελματικής και οικονομικής ελευθερίας, αρχής της ισότητας, ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, θρησκευτικής ελευθερίας, ελευθερίας της έκφρασης, συνταγματικών εγγυήσεων της ραδιοτηλεόρασης, προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως επίσης διαδικαστικών εγγυήσεων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Κατά τη μελέτη των επιμέρους θεμάτων αναδεικνύονται τα ζητήματα συγκρούσεων μεταξύ των επιμέρους δικαιωμάτων, όπως επίσης η εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και της πρακτικής εναρμόνισης και η σχέση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων προστασίας των δικαιωμάτων.