Δίκαιο Περιβάλλοντος


Αντικείμενο του μαθήματος είναι ανάλυση των συνταγματικών διατάξεων καθώς και των διατάξεων του κοινού νομοθέτη σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Ιστορική εξέλιξη και συνταγματική κατοχύρωση. Αναλύεται επίσης η σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.