Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ


Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης II (ΔΕΕ II) έχει ως αντικείμενο το Ουσιαστικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσεγγίζει, δηλαδή, τους ουσιαστικούς κανόνες δικαίου, που αφορούν την Ενιαία Εσωτερική Αγορά και τις Πολιτικές της Ένωσης. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες:

Οι ενωσιακές ελευθερίες (εμπορευμάτων, προσώπων υπηρεσιών και κεφαλαίων)
Ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ)
Η Πολιτική του Ανταγωνισμού
Η ΟΝΕ και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση
Η εξωτερική δράση της Ένωσης (ΚΕΠΠΑ και εξωτερικές οικονομικές σχέσεις)
Άλλες Πολιτικές και Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περιβάλλον, ενέργεια κ.ά).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος αποτελεί η γνώση των αντικειμένων του θεσμικού ενωσιακού δικαίου (Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι).