Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο


Α. Διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). Διεθνείς Συμβάσεις και συστάσεις εργασίας. Έλεγχος εφαρμογής των διεθνών κανόνων της ΔΟΕ. Οι θεμελιώδεις διεθνείς κοινωνικοί κανόνες. Το σύμφωνο του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα.

Β. Ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκαιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και ο έλεγχος εφαρμογής του. Η διαδικασία των συλλογικών προσφυγών. Στοιχεία κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Γ. Ευρωπαϊκό κοινοτικό κοινωνικό δίκαιο. Στοιχεία εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων στους πρωτογενείς κανόνες (Συνθήκες της Ε.Ε.) και στους παράγωγους κανόνες (κανονισμούς, οδηγίες). Συλλογικές ευρωπαϊκές συμφωνίες. Οι κυριότερη κοινοτικοί κανόνες κοινωνικού δικαίου και η εφαρμογή τους από το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα κοινωνικά δικαιώματα στη Χάρτα της Νίκαιας και στο υπό κύρωση Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.