Ειδική Κοινωνιολογία του Δικαίου


Αντικείμενο του μαθήματος είναι η νομική και κοινωνιολογική προσέγγιση των συνεταιρισμών. Η ιστορική εξέλιξη και θεωρητική θεμελίωση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Το συνταγματικό και νομοθετικό καθεστώς των συνεταιρισμών (Σύνταγμα άρθρο 12 παρ. 4-.5, Αστικοί συνεταιρισμοί ν. 1667/1986, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ν.4019/2011, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί ν.2716/1999 άρθρο 12, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ν. 2810/2000, Συνεταιριστικές Τράπεζες, Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί, Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1435/2003, Οδηγία 2003/72/ΕΚ). Σύγκριση με τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Ο κοινωνικός προσδιορισμός του συνεταιριστικού δικαίου. Παγκοσμιοποίηση και συνεταιριστικές επιχειρήσεις.