Εργατικό Δίκαιο ΙΙ


Α. Ιστορική επισκόπηση της διαμόρφωσης του εργατικού δικαίου. Παράγοντες διαμόρφωσης (πηγές) της σύμβασης εργασίας. Η έννοια της εξαρτημένης εργασίας.
Β. Μορφές και σύναψη της σύμβασης εργασίας. Οι όροι εργασίας (χρόνος, τόπος, αποδοχές).
Γ. Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη και η μεταβολή της σύμβασης εργασίας. Η λύση της σχέσης εργασίας με έμφαση στην απόλυση.