Κοινωνιολογία του Δικαίου


Το δίκαιο ως φαινόμενο της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Δίκαιο και λοιποί κοινωνικοί κανόνες. Η κανονιστική ιδιαιτερότητα του δικαίου. Χαρακτηριστικά του δικαίου. Το νομικό σύστημα (Κelsen, Ηart, Luhmann). Το σύγχρονο δίκαιο. Οι λειτουργίες του δικαίου. Οι μεταμορφώσεις του δικαίου. Η «κρίση» του συγχρόνου δικαίου. Η κοινωνιολογική προσέγγιση του δικαίου (M.WEBER-Ε.DURKHEIM-T.PARSONS). Το θεωρητικό πλαίσιο- Οι θεωρητικές υποθέσεις: ο νομικός πλουραλισμός, o κοινωνικός προσδιορισμός του δικαίου, η εξέλιξη του δικαίου, δίκαιο και κοινωνική μεταβολή, η πραγματική γνώση του δικαίου, η ουσιαστική εφαρμογή του δικαίου. Η χρησιμότητα της Κοινωνιολογίας του Δικαίου (η παραγωγή νομικών κανόνων, ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου κτλ.).