Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ


Ι.Εγκλήματα κατά της Ζωής και της Υγείας

Το μάθημα αυτό αποτελεί τμήμα της γενικότερης θεματικής του Ποινικού Δικαίου ΙΙΙ. Αναφέρεται στα εγκλήματα κατά της ζωής και της υγείας, που αποτελεί ένα από τα κυριότερα κεφάλαια του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα. Σκοπός του μαθήματος είναι, πέραν της γνωριμίας του φοιτητή με τα κατ’ ιδίαν εγκλήματα, να μπορέσει να εφαρμόσει τις γνώσεις του από το Γενικό Μέρος του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, τις οποίες απέκτησε τα δύο προηγούμενα εξάμηνα, πάνω στη θεματική των εγκλημάτων κατά της ζωής και της υγείας. Πλην της θεωρητικής διδασκαλίας, επιχειρείται μία γνωριμία του φοιτητή με τις σημαντικότερες αποφάσεις της νομολογίας, τόσο του Αρείου Πάγου, όσο και των δικαστηρίων της ουσίας μέσα από τις παραδόσεις του μαθήματος. Προς τον σκοπό αυτό, δίνονται στους φοιτητές μια σειρά από εργασίες, όπου ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει μια αντίστοιχη νομολογική επεξεργασία σε επίκαιρες θεματικές.

ΙΙ.Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η συστηματική ερμηνεία των διατάξεων του 23ου Κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 372-384). Στο πλαίσιο του μαθήματος μελετάται το έννομο αγαθό της ιδιοκτησίας και οριοθετείται έναντι του συγγενούς εννόμου αγαθού της περιουσίας. Αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες και
οι ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, με διεξοδική ανάλυση όλων των τυποποιημένων εγκλημάτων του 23ου Κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους:
την κλοπή (άρθρα 372, 374, 377), την κλοπή χρήσης μηχανοκίνητου μεταφορικού μέσου (άρθρο 374Α), την υπεξαίρεση (άρθρα 375, 377), τη ληστεία (άρθρο 380), την φθορά ξένης ιδιοκτησίας (άρθρα 381, 382, 383) και την φθορά ηλεκτρονικών δεδομένων (άρθρα 381Α και 381Β). Τα εγκλήματα μελετώνται τόσο στη βασική μορφή τους, όσο και στις προνομιούχες ή διακεκριμένες παραλλαγές τους, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται τα προβλήματα που συνδέονται με την ερμηνεία και εφαρμογή των σημαντικότερων ειδικών ποινικών νόμων στους οποίους τυποποιούνται εγκλήματα σχετιζόμενα με προσβολές της ιδιοκτησίας. Επίσης, αναλύονται οι θεσμοί της έμπρακτης μετάνοιας, της ικανοποίησης του παθόντος και της ποινικής συνδιαλλαγής του άρθρου 384 ΠΚ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, τέλος, στα προβλήματα συρροής των οικείων εγκλημάτων με άλλα αδικήματα που τυποποιούνται στον Ποινικό Κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόμους.

ΙΙΙ.Εγκλήματα κατά της Περιουσίας

Στο πλαίσιο των εγκλημάτων κατά της περιουσίας ως ειδικότερου τμήματος της διδασκαλίας του Ποινικού Δικαίου ΙΙΙ δίδεται έμφαση στην ανάλυση των σημαντικότερων μορφών συμπεριφοράς που πλήττουν τα περιουσιακά δικαιώματα. Εδώ συγκαταλέγονται ιδίως η εκβίαση, η απάτη, η απάτη με υπολογιστή και η απάτη περί τις ασφάλειες. Παράλληλα, προβλέπεται η προαιρετική εκπόνηση εργασιών με κύριο αντικείμενο τον σχολιασμό αποφάσεων, ούτως ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τη νομολογία των τελευταίων ετών.