Ποινικό Δίκαιο Ι


Το Ποινικό Δίκαιο και οι κανόνες του. Έννοια και διακρίσεις του Ποινικού Δικαίου. Οι κανόνες του Ποινικού Δικαίου και η ερμηνεία τους – Το Ποινικό φαινόμενο, η τυποποίησή του και η συνταγματική κατοχύρωση της τυποποίησής του. Η αρχή της νομιμότητας των εγκλημάτων και των ποινών. Χρόνος τελέσεως της πράξεως. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων. Έννοια και διακρίσεις του εγκλήματος – Τα δομικά στοιχεία του εγκλήματος – Ο άδικος χαρακτήρας της πράξεως. Λόγοι άρσης του αδίκου.