Συνταγματικό Δίκαιο Ι


Γενική Εισαγωγή. Ορισμός του συνταγματικού δικαίου. Έννοια και διακρίσεις του κράτους. Έννοια και διακρίσεις του πολιτεύματος. Έννοια και διακρίσεις του συντάγματος. Διαδικασία παραγωγής του συντάγματος (συντακτική αναθεωρητική λειτουργία). Πηγές του συνταγματικού δικαίου και ιεραρχία των κανόνων δικαίου. Οργανωτικές βάσεις του ελληνικού πολιτεύματος. Έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων. Τα άμεσα όργανα του
κράτους [έννοια και αρμοδιότητες (Εκλογικό Σώμα, Βουλή, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση)]. Τα πολιτικά κόμματα. Συνταγματικές διατάξεις για τη δικαστική εξουσία.