Σωφρονιστική


Το αντικείμενο της «Σωφρονιστικής» αναφέρεται σε όλο το φάσμα της έκτισης των ποινών και των μέτρων ασφαλείας που έχουν επιβληθεί ως απάντηση στο έγκλημα. Ειδικότερα κατά την διδασκαλία του μαθήματος εξετάζονται οι εξής βασικές θεματικές ενότητες: α) Σωφρονιστική επιστήμη και σωφρονιστικό δίκαιο (χαρακτηριστικά), β) Διαχωρισμός σωφρονιστικών συστημάτων, γ) Επιστημολογία της φυλακής, δ) Δίκαιο σωφρονιστικού προσωπικού, ε) Διακρίσεις κρατουμένων – καταστημάτων – οργάνων, στ) Διεθνείς κανόνες μεταχείρισης κρατουμένων, ζ) Επικοινωνία κρατουμένων, η) Εργασία κρατουμένων, θ) Εναλλακτικά μέτρα έκτισης της ποινής, ι) Πειθαρχικό δίκαιο κρατουμένων, ια) Μεταγωγές κρατουμένων.