Εμπορικό Δίκαιο Ι


Στο Εμπορικό Δίκαιο Ι εξετάζεται το «Γενικό Μέρος», ως κλάδος του εμπορικού δικαίου. Προσδιορίζονται το αντικείμενο και η ταυτότητα του εμπορικού δικαίου. Περιγράφεται ο χώρος του εμπορίου και του εμπορικού δικαίου, ανιχνεύονται τα κριτήρια της εμπορικότητας και παρουσιάζονται οι αρχές του εμπορικού δικαίου και η θέση του στο Ελληνικό νομικό σύστημα. Αναφέρονται τα «συστήματα εμπορικότητας», οι μέθοδοι δηλαδή, με τις οποίες τα επιμέρους θετικά δίκαια προσδίδουν τον χαρακτήρα της εμπορικότητας σε πρόσωπα ή δραστηριότητες. Τέλος εξετάζονται η εμπορική πράξη, ο έμπορος, οι συνέπειες της εμπορικότητας, τα εμπορικά βιβλία, η επιχείρηση, τα βοηθητικά πρόσωπα του εμπορίου και η δημοσίου δικαίου οργάνωση της εμπορικής δράσης.

Εργατικό Δίκαιο Ι (Συλλογικό)


Το μάθημα εκτός από τη γενική εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο, διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες:

Α. Συνδικαλιστική ελευθερία, συνδικαλιστικές οργανώσεις (εργαζομένων και εργοδοτών), δομή και κανόνες που τις διέπουν.
Β. Συλλογικές διαπραγματεύσεις, δίκαιο συλλογικών συμβάσεων εργασίας και άλλοι τρόποι επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας (μεσολάβηση – διαιτησία).
Γ. Εργασιακές συγκρούσεις με έμφαση στο δικαίωμα απεργίας.
Δ. Συμμετοχικά δικαιώματα στην επιχείρηση.

Διοικητικό Δίκαιο


Αντικείμενο του μαθήματος είναι η αποσαφήνιση και η ανάλυση των κανόνων που διέπουν την λειτουργία των διοικητικών οργάνων μεταξύ τους, άλλα και σε σχέση με τους διοικούμενους κατά την διαδικασία έκδοσης των διοικητικών πράξεων. Ειδικότερα αναλύεται η έννοια της δημόσιας διοίκησης, οι διακρίσεις της σε δημόσια και ιδιωτική Διοίκηση, η εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης, η αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών, η οργανική και η λειτουργική έννοια της διοίκησης, καθώς και οι τύποι της διοίκησης, (κυριαρχική-συναλλακτική κλπ.). Αναφέρονται οι πηγές του διοικητικού διακαίου και εξετάζεται αναλυτικά η κανονιστική πράξη καθώς και η ατομική διοικητική πράξη. Ειδικότερα αναλύεται η έννοια της ατομικής διοικητικής πράξης, οι διακρίσεις της, τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα με ανάπτυξη επίσης των στοιχείων του τύπου, της διαδικασίας έκδοσης της
και της ισχύος της. Επίσης εξετάζονται οι προϋποθέσεις ανάκλησης της. Μνημονεύονται ιδιαίτερα οι αρχές που διέπουν την διοικητική δράση (η αρχή της νομιμότητας και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος). Αναλύεται η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων και οι διακρίσεις της (αποφασιστική-γνωμοδοτική, δέσμια αρμοδιότητα-διακριτική ευχέρεια κλπ.) Εξετάζονται αναλυτικά τα διοικητικά όργανα και οι κανόνες που τα διέπουν (έννοια, διακρίσεις, συλλογικά διοικητικά όργανα, συγκρότηση, σύνθεση, λειτουργία κλπ.). Επίσης αναφέρεται το μάθημα στην διοικητική σύμβαση (έννοια χαρακτηριστικά ) καθώς και στην αστική ευθύνη του δημοσίου και των ΝΠΔΔ

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι


Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι (ΔΕΕ Ι) αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το “συνταγματικό δίκαιο” της ΕΕ. Αναφέρεται, εξάλλου, και ως “θεσμικό δίκαιο” της Ένωσης, χωρίς πάντως αυτός ο τίτλος να ανταποκρίνεται πλήρως στο περιεχόμενο του μαθήματος. Ειδικότερα οι παραδόσεις επικεντρώνονται στης εξής θεματικές ενότητες:

1. Η ιστορική εξέλιξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (από τις Κοινότητες
στην Ένωση)
2. Η φύση, η δομή και οι αρμοδιότητες της Ένωσης
3. Το θεσμικό σύστημα της Ένωσης
4. Η ενωσιακή έννομη τάξη (οι πηγές του δικαίου της ΕΕ και οι σχέσεις του με τα δίκαια των
Κρατών-μελών)
5. Το σύστημα της ένδικης προστασίας (οι προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων της ΕΕ).

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητές και να τους εξοικειώσει με τη διαδικασία παραγωγής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ενωσιακού δικαίου. καθώς και την εφαρμογή των κανόνων του δικαίου της ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη, όταν σήμερα υπολογίζεται ότι το 65% περίπου των νομικών κανόνων που εφαρμόζονται στην έννομη τάξη ενός Κράτους-μέλους της Ένωσης είναι κάθε είδους ενωσιακοί κανόνες δικαίου.

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (Δικαιοπραξίες)


Το αστικό δίκαιο στην έννομη τάξη: Έννοια και πηγές του δικαίου. Οι κανόνες δικαίου και η ερμηνεία τους. Αστικό δίκαιο και Αστικός Κώδικας.
Τα υποκείμενα των έννομων σχέσεων. Τα φυσικά πρόσωπα. Η προστασία της προσωπικότητας. Τα νομικά πρόσωπα. Το δικαίωμα: Έννοια, είδη, κτήση και απώλεια του δικαιώματος. Η άσκηση και η προστασία του δικαιώματος. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία. Οι δικαιοπραξίες: Έννοια, είδη, κατάρτιση και περιεχόμενο της δικαιοπραξίας. Οι ελαττωματικές δικαιοπραξίες. Η ερμηνεία των δικαιοπραξιών. Αίρεση και προθεσμία. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα, Συγκατάθεση τρίτου.