Ασκήσεις Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου


Το μάθημα συνδυάζει την εμβάθυνση σε ειδικά θέματα των κύριων γνωστικών αντικειμένων του Τομέα Διεθνών Σπουδών: Δημόσιο Διεθνές, Ιδιωτικό Διεθνές και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ασκήσεις Δικαίου των Επιχειρήσεων


Σύνθεση – εμβάθυνση ζητημάτων που συνδυάζουν δύο ή περισσότερους από τους παρακάτω κλάδους του εμπορικού δικαίου με εκμάθηση και εμβάθυνση του τρόπου επιλύσεως ενός περίπλοκου πρακτικού με περισσότερες νομικές βάσεις από διάφορους κλάδους του ιδιωτικού δικαίου και συγκεκριμένα από το γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, δίκαιο των εταιριών, εμπορικών συμβάσεων, ιδίως διανομής, πτωχευτικού δικαίου, δικαίου αξιογράφων και δικαίου ανταγωνισμού, με στοιχεία βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Έμφαση δίδεται στον τρόπο και την μέθοδο επιλύσεως και λιγότερο στο «ορθό» νομικό αποτέλεσμα. Δίδεται επίσης ιδιαίτερη σημασία στη σύνδεση με το αστικό δίκαιο, και ιδιαίτερα το ενοχικό αλλά και τη γενική θεωρία των νομικών προσώπων, ώστε ο φοιτητής να θεωρήσει το εμπορικό δίκαιο ως ένα ειδικότερο τμήμα του ιδιωτικού δικαίου.

Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου


Οι ασκήσεις αστικού και αστικού δικονομικού δικαίου (Η΄ εξάμηνο) περιλαμβάνουν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης των συγκεκριμένων κλάδων δικαίου, που παραδίδεται πλέον ολοκληρωμένα με τη μορφή ασκήσεων, όπως ακριβώς αντιμετωπίζονται στην καθημερινή πρακτική από τον εφαρμοστή του δικαίου. Τούτο σημαίνει ότι τα ερωτήματα αφορούν ταυτόχρονα, ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, ώστε, κατά την διδασκαλία, να είναι εμφανής η επίδραση του ουσιαστικού δικαίου στην εφαρμογήτου δικονομικού και το αντίστροφο. Έχει επιλεγεί η συνδιδασκαλία αστικολόγων και δικονομολόγων, ώστε να είναι πληρέστερη η ανάλυση των αντίστοιχων ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την αξία της επαναληπτικής διδασκαλίας των θιγομένων ζητημάτων, δίδεται έμφαση στην διάκριση των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών από τις νομικές έννοιες και διατάξεις, στην επιλογή των εκάστοτε εφαρμοστέων κανόνων δικαίου, στη συγκρότηση της μείζονος πρότασης του δικανικού συλλογισμού καθώς και στην υπαγωγική διαδικασία σε συνδυασμό με την ερμηνευτική διαδικασία του νόμου, ώστε η εύρεση της λύσης να συνάδει με την ορθή μεθοδολογία. Για την ευρύτερη κάλυψη της ύλης, επιλέγονται πρακτικά θέματα από το σύνολο των κλάδων του αστικού και του αστικού δικονομικού δικαίου.

Ασκήσεις Δημοσίου Δικαίου


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ανάλυση μέσα από νομολογικά παραδείγματα βασικών θεμάτων του ουσιαστικού και του δικονομικού διοικητικού δικαίου ( για παράδειγμα, ειδικές κυριαρχικές σχέσεις, κανονιστική διοικητική πράξη, αρχή προηγούμενης ακρόασης, ανάκληση ευμενούς διοικητικής πράξης, αστική ευθύνη, ενεργητική – παθητική νομιμοποίηση των διαδίκων στη διοικητική δίκη και πληρεξουσιότητα, έννομο συμφέρον στις ακυρωτικές διαφορές, η παρέμβαση στις ουσιαστικές διαφορές, προϋποθέσεις προσωρινής έννομης προστασίας και προσωρινή διαταγή και άλλα ).

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εφαρμογή, μέσα από νομολογιακά παραδείγματα, του συνταγματικού δικαίου, τόσο ως προς το οργανωτικό μέρος όσο και ως προς τις ατομικές ελευθερίες. Μεταξύ των ζητημάτων του οργανωτικού δικαίου, έμφαση δίνεται στα ζητήματα του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου, του εκλογικού δικαίου και των ανεξαρτήτων αρχών. Μεταξύ των επιμέρους ελευθεριών αναπτύσσονται ιδίως ζητήματα ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, επαγγελματικής και οικονομικής ελευθερίας, αρχής της ισότητας, ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, θρησκευτικής ελευθερίας, ελευθερίας της έκφρασης, συνταγματικών εγγυήσεων της ραδιοτηλεόρασης, προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως επίσης διαδικαστικών εγγυήσεων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Κατά τη μελέτη των επιμέρους θεμάτων αναδεικνύονται τα ζητήματα συγκρούσεων μεταξύ των επιμέρους δικαιωμάτων, όπως επίσης η εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και της πρακτικής εναρμόνισης και η σχέση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων προστασίας των δικαιωμάτων.

Πρακτική εφαρμογή Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου


Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους φοιτητές του Η΄ εξαμήνου. Έχοντας διδαχθεί τα προηγούμενα εξάμηνα το Γενικό Μέρος και τα σπουδαιότερα κεφάλαια του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου, ο επί πτυχίω φοιτητής καλείται να συνδυάσει τις γνώσεις που έχει αποκομίσει τα προηγούμενα έτη σπουδών στο χώρο του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου. Ιδιαίτερο βάρος στις παραδόσεις του εν λόγω μαθήματος δίδεται σε σημαντικές αποφάσεις της νομολογίας, τόσο του Αρείου Πάγου, όσο και των δικαστηρίων της ουσίας, που έχουν επηρεάσει διάφορες θεματικές του Ποινικού Δικαίου. Η κριτική ανάλυση των αποφάσεων αυτών σε συνδυασμό με τις θέσεις της επιστήμης πάνω σε επίμαχα και επίκαιρα ζητήματα του Ποινικού Δικαίου (όπως είναι τα διάφορα είδα πλανών, η διάκριση του ενδεχόμενου δόλου από την ενσυνείδητη αμέλεια, η έννοια του βρασμού ψυχικής ορμής, τα διάφορα είδη απόπειρας και συμμετοχής στο έγκλημα, η επιμέτρηση της ποινής, οι διάφορες μορφές συρροής κ.ά.) σκοπό έχουν να προκαλέσουν την αναγκαία εμβάθυνση του φοιτητή στις σημαντικότερες θεματικές του Ποινικού Δικαίου, τις οποίες θα αντιμετωπίσει ως Συνήγορος υπεράσπισης ή ως Δικαστής ή Εισαγγελέας στη δικαστηριακή πράξη. (Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο) Ασκήσεις εμβάθυνσης σε όλο το φάσμα του ποινικού δικονομικού δικαίου με ανάλυση ειδικότερων θεμάτων όπως οι ακρότητες της ποινικής διαδικασίας, τα απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα, το δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής κ.λ.π. (Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο)