Απολογισμός


ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ή ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 – 2019

 

H ΕΔΡΑ JEAN MONNET στη νομική σχολή δ.π.θ.

Με απόφαση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Decision Nr. 2016 – 2402/001-001 EACEA) απένειμε στην Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Έδρα Jean Monnet, μετά από διαγωνιστική διαδικασία κατά την οποία αξιολογήθηκαν 737 αιτήσεις Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων  από όλο τον κόσμο.  Η τιμητική αυτή απόφαση, που έφερε τη Νομική Σχολή μεταξύ 147 επιλεγέντων Ιδρυμάτων, βασίστηκε, σύμφωνα με την κρίση ανεξάρτητων αξιολογητών, στην παράδοση και στην ποιότητα των προσφερομένων ευρωπαϊκών σπουδών στη Σχολή, στην πληρότητα της υποβληθείσας πρότασης και ικανότητα της ομάδας που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου της Έδρας. Στο πλαίσιο των παραπάνω και με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την τριετή διάρκεια του προγράμματος (2016 – 2019) η Έδρα Jean Monnet της Νομικής Σχολής κλήθηκε να υλοποιήσει Πρόγραμμα με τίτλο: Το Κράτος Δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κεκτημένο ή ζητούμενο;

 

Το πρόγραμμα της Έδρας προέβλεπε:

 

  • Την διατήρηση, ενίσχυση και εμβάθυνση στα θέματα που σχετίζονται με το Κράτος Δικαίου και τις άλλες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών.

 

  • Την οργάνωση σεμιναρίων για σπουδαστές άλλων Τμημάτων του ΔΠΘ, Νέους Δικηγόρους, Δικαστές, Εκπαιδευτικούς άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης και φορείς χάραξης πολιτικής.

 

  • Την οργάνωση Συνεδρίου, Στρογγυλής Τράπεζας, Ενημερωτικών Συναντήσεων.

 

  • Την εκπόνηση συναφών με το πρόγραμμα μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων.

 

  • Την δημοσίευση εκπαιδευτικών εργαλείων, μελετών και πρακτικών Συνεδρίων.

 

«Η τριετής λειτουργία Έδρας Jean Monnet υπήρξε ένα πολυσήμαντο γεγονός για τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς επιβεβαίωσε με τρόπο πανηγυρικό την σπουδαία επιστημονική παράδοσή του στις ευρωπαϊκές σπουδές. Οι ακαδημαϊκές αναζητήσεις γύρω από τη γενική θεματική του “Κράτους Δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης” υπήρξαν άκρως ενδιαφέρουσες, ενώ το πλέον εντυπωσιακό γεγονός κατά την υλοποίηση των δράσεων της Έδρας ήταν η ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση του συνόλου της νομικής κοινότητας, δηλαδή καθηγητών, ώριμων επιστημόνων, φοιτητών όλων των επιπέδων και νομικών της πράξης. Από εκπαιδευτικής σκοπιάς αξίζει, άλλωστε, να εξαρθεί πως οι πολυσχιδείς δραστηριότητες (όπως το σχετικό μάθημα επιλογής, τα σεμινάρια, αλλά και τα δύο μεγάλα συνέδρια) κέντρισαν το ενδιαφέρον πλειάδας φοιτητών, εισφέροντας τα μέγιστα στην ευρεία επιμόρφωσή τους σε σύγχρονα ζητήματα και προβληματικές του Ενωσιακού Δικαίου. Τέλος, από ερευνητικής πλευράς, η Έδρα έδωσε την ευκαιρία για την παραγωγή ενός αξιόλογου συγγραφικού έργου, με ένα σημαντικό τμήμα του να αξιοποιείται και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικής διαδικασίας και, άρα, να συμβάλει στην κατάρτιση φοιτητών».

Γεώργιος Καράντζιος, επί πτυχίω φοιτητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

1.      Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση: Ζητήματα Δημοκρατίας και Κράτους Δικαίου: απευθύνεται σε φοιτητές της Νομικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και  Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, ώρες 50, αριθμός εκπαιδευομένων φοιτητών 50

2.      Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ως θεμελιώδης ιδιότητα των Ευρωπαίων Πολιτών: απευθύνεται σε φοιτητές της Νομικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και  Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, ώρες 50, αριθμός εκπαιδευομένων φοιτητών 50

3.      Σύστημα Έννομης Προστασίας της Ένωσης και αποτελεσματική δικαστική προστασία των ιδιωτών: απευθύνεται σε Δικηγόρους και Δικαστές των Πρωτοδικείων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και διοργανώνεται σε τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, Ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, ώρες 50, αριθμός εκπαιδευομένων 50

4.      Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης κατά βάση της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης, Ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019 (3), ώρες 50/ έτος, αριθμός εκπαιδευομένων 40/έτος

 

Το διήμερο σεμινάριο που διοργανώθηκε από την Έδρα Jean Monnet του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης, έδωσε μια σημαντική ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α.Μ.Θ να ενισχύσουν το γνωστικό τους πεδίο σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η ενθάρρυνση, η παροχή συμβουλών και η καθοδήγηση της νέας γενιάς εκπαιδευτικών και ερευνητών σε γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό με την δική σας συνεισφορά και καθοδήγηση.

Δίνοντας την δυνατότητα να αναλυθούν και να σχολιαστούν θέματα όπως: η αξιακή ταυτότητα της ΕΕ και η οπισθοδρόμηση του Κράτους Δικαίου σε Κράτη-μέλη, το Brexit και οι επιπτώσεις του (νομικές/πολιτικές/οικονομικές διαστάσεις), η προσφυγική κρίση και Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, η κρίση χρέους κρατών της Ευρωζώνης και η διαχείρισή της, ταυτόχρονα ενισχύθηκε το πεδίο γνώσης των εκπαιδευτικών ωστόσο διευκρινίστηκαν σημαντικά θέματα και καλύφθηκαν απορίες και κενά σημεία γνώσης.

 

                                                                               Βαμβακά Ζωή

Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

                                                                             Europe Direct Ξάνθης

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κατά την τριετή διάρκεια του προγράμματος διοργανώθηκαν τα παρακάτω συνέδρια ως επιστημονικές εκδηλώσεις της Έδρας Jean Monnet ανοικτού χαρακτήρα:

  1. Διεθνές Συνέδριο με τη μορφή Στρογγυλού Τραπέζι (Round Table) με θέμα: «Ο ευρωπαϊκός συνταγματισμός και η κρίση του», Κομοτηνή 23 Μαΐου 2018

Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Konrad Adenauer με τη συμμετοχή ομιλητών από τη Γερμανία.

Τα πρακτικά του συνεδρίου εκδόθηκαν από τη Νομική Βιβλιοθήκη το Νοέμβριο του 2018 με τη χρηματοδότηση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Ανάπτυξης της Πανεπιστημιακής Περιουσίας ΔΠΘ

 

  1. Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Το Κράτος Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: κεκτημένο ή ζητούμενο;», Κομοτηνή 3-4 Δεκεμβρίου 2019

Η έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου αναμένεται το καλοκαίρι του 2020.

 

“Παρακολουθώ με θαυμασμό εδώ και χρόνια το υψηλού επιπέδου και ευρείας έκτασης ερευνητικό έργο της Έδρας Jean Monnet στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ, ξεχωρίζοντας την άριστη διοργάνωση συνεδρίων με επίκαιρα νομικά θέματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και αρίστου επιπέδου εισηγήσεις, καθώς και την έκδοση ιδιαιτέρως διδακτικών συλλογικών τόμων. Προσωπικά είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε δυο εξ αυτών των συνεδρίων που διοργανώθηκαν στην Κομοτηνή, και να συζητήσω με σημαντικούς συναδέλφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό πτυχές του ευρωπαϊκού συνταγματισμού και του Κράτους Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υψηλού επιπέδου εισηγήσεις, το πολυπληθές κοινό που παρακολούθησε τις εργασίες των συνεδρίων, η άψογη διοργάνωση, και η ταχεία έκδοση ενός άρτια επιμεληθέντος Τόμου Πρακτικών συνετέλεσαν σε ένα αξιόλογο επιστημονικό αποτέλεσμα με νομικό ενδιαφέρον και διάρκεια που εκτείνονται πολύ πέραν της ολοκλήρωσης του συνεδρίου. Επίσης, είχα την τιμή να συμμετάσχω στην έκδοση του συλλογικού τόμου “Η αρχή του Κράτους Δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης” από κοινού με αξιόλογους νομικούς – συγγραφείς και υπό την υποδειγματική επιμέλεια του Καθηγητή κ. Μ. Χρυσομάλλη, όπου εκτίθενται πλούσιοι, επίκαιροι και θεμελιωμένοι σε νομολογία και βιβλιογραφία νομικοί προβληματισμοί, μεταφέροντας τον ακαδημαϊκό διάλογο ένα βήμα μπροστά”.

 

Μανώλης Περάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ