Πληροφορίες


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Νομικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

Γραμματεία: Μάρθα Κάλλου (Γραμματέας)

Θωίδου Σταυρούλα.

Τηλ. 25310 39897

Fax. 25310 39897

e-mail: mkallou@kom.duth.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Νομικής

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν στο Π.Μ.Σ., μετά από συμ­μετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις του Οκτωβρίου 2001, εγγράφονται στο Α΄ έτος του Α΄ επιπέδου στην κατεύθυνση που έχουν ήδη επιλέξει.

Οι εγγραφές διενεργούνται στο αποκλειστικό χρονικό διάστημα, που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Με την εγγραφή χορηγούνται από τη Γραμματεία ειδικά δελτία εισιτηρίου (πάσο) στους φοιτητές, καθώς και σχετικές βεβαιώσεις εγγραφής. Επίσης, χορηγούνται ειδικά δελτία αναγνωρίσεως (ταυτότητες) περίπου στην αρχή του δευτέρου εξαμήνου.

Βεβαιώσεις, υπηρεσιακά σημειώματα και πιστοποιητικά χορηγούνται στους φοιτητές μετά από σχετική αίτησή τους.

Όσοι από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να υπο­βάλλουν στη Γραμματεία δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις ως δικαιούχοι στέγασης ή σίτισης.

Στους ανασφάλιστους φοιτητές του Προγράμματος χορηγείται βιβλιά­ριο υγείας, η έκδοση του οποίου απαιτεί αίτηση, καθώς και δήλωση του ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα και επιλέγουν ως μοναδικό ασφαλιστικό φορέα το Πανεπιστήμιο. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί κατά τη διάρκεια των εγγραφών αλλά και οποτεδήποτε εντός του ακαδημαϊκού έτους.

Οι φοιτητές με την εγγραφή τους επιλέγουν, μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται, ένα, ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο, και άλλα δύο, ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα. Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται άπαξ και ισχύει έως το πέρας των σπουδών τους. Υπάρχει η δυνατότητα αντικαταστάσεως κάποιου από τα μαθήματα που έχουν επιλέξει, μόνο για εξαιρετικούς λόγους, μετά από σχετική απόφαση του Τομέα και μόνο μέχρι τη λήξη του πρώτου εξαμήνου. Ο περιορισμός αυτός σε συνδυασμό με την υποχρέωση που έχουν να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή τους εργασία αποκλειστικά σε γνωστικό αντικείμενο του κυρίου επιστημονικού τους αντικειμένου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση της Δηλώσεως Επιλογής Μαθημάτων.

Οι παρακολουθήσεις των μαθημάτων είναι υποχρεωτικές. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να απουσιάσουν από ορισμένες συνεδρίες, οι οποίες όμως δεν πρέπει να ξεπερνούν το ήμισυ του αριθμού των συνολικών ανά μάθημα κατά τη διάρκεια του έτους. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τις εξετάσεις.

Οι εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος του έτους, κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. Για όσους αποτύχουν ή δεν παρουσιαστούν δίδεται η δυνατότητα μιας ακόμη εξεταστικής περιόδου, αυτής του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας ή μη συμμετοχής τους, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν το έτος, διατηρώντας τη βαθμολογία σε όσα μαθήματα εξετάστηκαν επιτυχώς. Σε περίπτωση περαιτέρω αποτυχίας διαγράφονται από το Πρόγραμμα.

Στους φοιτητές, που για σοβαρούς λόγους (στράτευσης ή επαγγελματικούς κ.λ.π.) αδυνατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, παρέχεται το δικαίωμα της αναστολής της φοιτήσεώς τους, μετά από σχετική αίτησή τους στη Γραμματεία και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του Δ.Π.Θ. και αλλοδαπών Πανεπιστημίων. Σχετικά μπορούν να πληροφορούνται από τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Μ.Σ., καθώς και από τη Γραμματεία.

Κρίνεται χρήσιμο οι φοιτητές να παρακολουθούν γενικά τις ανακοινώσεις που αναρτώνται και που αφορούν είτε το πρόγραμμα μαθημάτων, είτε το πρόγραμμα εξετάσεων, είτε υποτροφίες που χορηγούνται από διάφορους φορείς κ.λ.π.