Κανονισμός


ΙΣΧΥΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υπέρβαση ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης-Μερική Φοίτηση-Διακοπή Σπουδών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 679/2016)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ