ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Σύντομο ιστορικό:

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., ιδρύθηκε με τη Β7/278/9-9-1999 [ΦΕΚ Β΄ 1817/1999] Υ.Α. και τα της λειτουργίας του ρυθμίζονται από Κανονισμό, που καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Λειτούργησε, για πρώτη φορά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999/2000. Η όλη διάρθρωσή του, τα προσφερόμενα μαθήματα και ο τρόπος της λειτουργίας του καθορίζονται, λεπτομερώς, στην ιδρυτική Υπουργική Απόφαση [όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Β7/437/4.10.2001 (ΦΕΚ 1383 Τ.Β΄/22.10.2001)] και τον Κανονισμό Λειτουργίας του, που εκτίθενται στη συνέχεια.

2. Όργανα:

2.1. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.):
Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, όλα τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών.
2.2. Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.):
-Τακτικά μέλη:

Μιχαήλ Χρυσομάλλης: Επίκουρος Καθηγητής

Δημήτριος Δημητρίου : Αναπληρωτής Καθηγητής

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος : Καθηγητής

Συμεών Μηναΐδης : Αναπληρωτής Καθηγητής

Στέφανος Παύλου : Καθηγητής

-Αναπληρωματικά μέλη:

Κωνσταντίνος Μπότσαρης : Αναπληρωτής Καθηγητής

Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης : Επίκουρος Καθηγητής

Χρήστος Μαστροκώστας : Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιωάννης Μπέκας : Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος: Επίκουρος Καθηγητής

Η Σ.Ε. συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
3. Διευθυντής του Π.Μ.Σ:

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής, με αναπληρωτή διευθυντή τον Άγγελο Κωνσταντινίδη, Καθηγητή.

4. Διδάσκοντες:

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, συνεπικουρούμενα από Ομότιμους Καθηγητές, Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.

5. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5.1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 στο ΠΜΣ του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου διδάσκονται τα ακόλουθα μαθήματα:

1. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

Διδάσκοντες:

Α΄ έτος:

Καθηγητής: Δημήτριος Μανιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής: Κωνσταντίνος Μπότσαρης

Αναπληρωτής Καθηγητής: Δημήτριος Δημητρίου

Αναπληρωτής Καθηγητής: Παναγιώτης Κολοτούρος

Β΄ έτος:

Καθηγητής: Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός

Αναπληρωτής Καθηγητής: Στέλιος Σταματόπουλος

Λέκτορας: Σπύρος Τσαντίνης

2.Αστικό Δίκαιο

Διδάσκοντες:

Α΄ έτος:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Καλιρρόη Παντελίδου

Β΄έτος:

Αναπληρωτής Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παναγόπουλος

Λέκτορες: Λάμπρος Κιτσαράς, Χρίστος Φίλιος, Ελευθέριος Καστρίτσιος

3.Ιστορία Δικαίου

Διδάσκοντες:

Α΄έτος

Καθηγητής: Κωνσταντίνος Πιτσάκης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Μαρία Γιούνη

Β΄έτος

Καθηγητής: Κωνσταντίνος Πιτσάκης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Μαρία Γιούνη

4.Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Α και Β έτη)

Διδάσκων:

Καθηγητής: Γεώργιος Πουλής

5.Ειδικά Θέματα Αστικού Δικαίου (Α και Β έτη)

Διδάσκοντες:

Λέκτορες: Απόστολος Χελιδόνης, Λάμπρος Κιτσαράς, Ισμήνη Στεργιανίδου

6.Πηγές του Αρχαίου Ελληνικού, Ρωμαϊκου και Βυζαντινού Δικαίου

Διδάσκοντες:

Καθηγητής: Κωνσταντίνος Πιτσάκης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Μαρία Γιούνη