Πρόγραμμα Σπουδών για τους φοιτητές εισαγωγής 2009-2010 έως 2014-2015


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ Εξάμηνο

 1. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 2. Συνταγματικό Δίκαιο Ι
 3. Εισαγωγή στο Δίκαιο και την Επιστήμη του Δικαίου (συνδιδασκαλία τριών Τομέων)

Β’ Εξάμηνο

 1. Οικογενειακό Δίκαιο
 2. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι
 3. Διοικητικό Δίκαιο
 4. Εργατικό Δίκαιο Ι (Συλλογικό)

Γ’ Εξάμηνο

 1. Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
 2. Εμπράγματο Δίκαιο
 3. Ποινικό Δίκαιο Ι
 4. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ
 5. Εμπορικό Δίκαιο Ι

Δ’ Εξάμηνο

 1. Ποινικό Δίκαιο ΙΙ
 2. Ατομικές Ελευθερίες
 3. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Ι
 4. Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ (Ανταγωνισμός)
 5. Φορολογικό Δίκαιο
 6. Εργατικό Δίκαιο ΙΙ

Ε’ Εξάμηνο

 1. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι
 2. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο
 3. Κληρονομικό Δίκαιο
 4. Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ
 5. Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι
 6. Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/1

ΣΤ’ Εξάμηνο

 1. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ
 2. Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ
 3. Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/2
 4. Εμπορικό Δίκαιο IV (Αξιόγραφα)
 5. Μεθοδολογία Δικαίου
 6. Διοικητική Δικαιοσύνη
 7. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι (Εξωδικαιοπρακτικές ενοχές)

Ζ’ Εξάμηνο

 1. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ
 2. Ατομική και Συλλογική Εκτέλεση
 3. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο ΙΙ (Δικαιοπρακτικές ενοχές)
 4. Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ
 5. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΙΙ
 6. Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Η’ Εξάμηνο

 1. Πρακτική εφαρμογή Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου
 2. Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 3. Ασκήσεις Δημοσίου Δικαίου
 4. Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου
 5. Ασκήσεις Δικαίου των Επιχειρήσεων
 6. Ασκήσεις Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ Εξάμηνο

 1. Ιστορία του Δικαίου
 2. Εγκληματολογία
 3. Διπλωματική Ιστορία
 4. Ξένη Γλώσσα

Β’ Εξάμηνο

 1. Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο
 2. Σωφρονιστική
 3. Εκκλησιαστικό Δίκαιο
 4. Ειδικό μέρος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
 5. Ξένη Γλώσσα

Γ’ Εξάμηνο

 1. Ρωμαϊκό Δίκαιο
 2. Ανακριτική
 3. Δίκαιο Περιβάλλοντος
 4. Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
 5. Ξένη Γλώσσα

Δ’ Εξάμηνο

 1. Ειδικό Αστικό Δίκαιο (Δίκαιο Ασφάλισης των Πιστώσεων και Δίκαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης)
 2. Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 3. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
 4. Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο
 5. Ξένη Γλώσσα

Ε’ Εξάμηνο

 1. Ασφαλιστικό Δίκαιο
 2. Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων Ανθρώπου
 3. Κοινωνιολογία του Δικαίου
 4. Δημοσιονομικό Δίκαιο
 5. Βυζαντινό Δίκαιο
 6. Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο
 7. Ξένη Γλώσσα

ΣΤ’ Εξάμηνο

 1. Υπαλληλικό Δίκαιο
 2. Πολιτικές Ιδέες
 3. Διεθνείς Σχέσεις
 4. Ευρωπαϊκό Αστικό Δίκαιο
 5. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 6. Ειδική Κοινωνιολογία του Δικαίου
 7. Ξένη Γλώσσα

Ζ’ Εξάμηνο

 1. Ειδικό Ποινικό Δίκαιο
 2. Τραπεζικό Δίκαιο
 3. Νομική ορολογία και μετάφραση
 4. Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο

Η’ Εξάμηνο

 1. Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
 2. Δίκαιο Ανηλίκων
 3. Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
 4. Διεθνής Διαιτησία
 5. Ναυτικό Δίκαιο

Παλιότερο πρόγραμμα σπουδών

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και σε έξι (6) υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν μαθήματα.

Εφόσον πέντε (5) από τα έξι (6) υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν μαθήματα ανήκουν στον ίδιο Τομέα, δύναται να ορισθεί χαρακτηρισμός ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ των σπουδών.

Ο φοιτητής δικαιούται να συμμετάσχει, επί του παρόντος, ΜΟΝΟ στις εξετάσεις των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο φοιτά και των προηγούμενων αυτού εξαμήνων και ΟΧΙ σε εξετάσεις μαθημάτων επόμενων εξαμήνων.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η ολοκλήρωση κάθε έτους σπουδών, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα ανά έτος και σε υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν μαθήματα ανά έτος ως ακολούθως: α΄ έτος 1 μάθημα, β΄ έτος 1 μάθημα, γ΄ έτος 2 μαθήματα και δ΄ έτος 2 μαθήματα.

Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα παίρνουν πέντε (5) πιστωτικές μονάδες το καθένα, πλην των ασκήσεων ή των πρακτικών εφαρμογών, που παίρνουν έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα, ενώ τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα παίρνουν δυόμιση (2,5) πιστωτικές μονάδες το καθένα.