Διαδικτυακή ενημέρωση των φοιτητών για τις δραστηριότητες της AIESEC.


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρα 18.00 θα γίνει διαδικτυακή ενημέρωση των φοιτητών για τις δραστηριότητες της AIESEC.

Η AIESEC είναι οργανισμός που αποτελείται και διοικείται από νέους παγκοσμίως. Η πλατφόρμα της προσφέρει την ευκαιρία ανάπτυξης των ηγετικών χαρακτηριστικών των νέων, διαπολιτισμικές εμπειρίες ανταλλαγών, εθελοντισμού και πρακτικής άσκησης, οι οποίες στοχεύουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και στη δημιουργία ενός θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία.

Η ενημέρωση θα γίνει από εκπροσώπους της AIESEC μέσω της πλατφόρμας teams και είναι ανοικτή για παρακολούθηση στους φοιτητές των Τμημάτων Νομικής, Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ.  

Το link εισόδου στην εκδήλωση είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3akJG1CGabT9adwKIDr6YZJDdmYhb3T55Vxu5REXKz8Bg1%40thread.tacv2/1652891909998?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ca7f4f0d-ccfd-4240-9387-4b398d23fe13%22%7d

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της AIESEC διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο:   https://aiesec.gr/

 

                                                                                                                                                    Ο Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής

                                                                                                                                                 Καθηγητής Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης