Εγγραφές επιτυχόντων της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023


Εγκύκλιος εγγραφών

Ψ8ΨΝ46ΜΤΛΗ-Ξ06

Οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, οφείλουν να καταθέσουν ή, εναλλακτικά, να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής.

Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες επιλέξουν την ταχυδρομική  αποστολή θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένα τα παρακάτω έντυπα, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην εγκύκλιο εγγραφών:

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΗ-2022-2023

Υπεύθυνη Δήλωση για εγγραφές