Εγγραφές επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023


Εγκύκλιος εγγραφών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2022.pdf

Οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, οφείλουν να καταθέσουν ή, εναλλακτικά, να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής.

Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες επιλέξουν την ταχυδρομική αποστολή θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένα τα παρακάτω έντυπα, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην εγκύκλιο εγγραφών:

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΗ-2022-2023

Υπεύθυνη-Δήλωση-για-εγγραφές