Χορήγηση υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στον κλάδο του Οικογενειακού Δικαίου από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ερασμίας Μυκονίου


Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στον κλάδο του Οικογενειακού Δικαίου με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ερασμίας Μυκονίου.

Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Νομικών Σχολών, ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 11η Σεπτεμβρίου 2023.

ΑΔΑ – Οικ. Δίκαιο-Κλ. Ε. Μυκονίου