ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ, 2023-2024.


Η προθεσμία εγγραφής των εισαχθέντων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.), των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων
Κρατών- Μελών της Ε.Ε.  στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, είναι από:

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, οφείλουν να καταθέσουν ή, εναλλακτικά, να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής.

Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες επιλέξουν την ταχυδρομική  αποστολή θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένα τα παρακάτω έντυπα, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην εγκύκλιο εγγραφών ( 2023_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.sign):

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΗ-2023-2024

Υπεύθυνη Δήλωση για εγγραφές