Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων/πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών, έτους 2023.


Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί από 27-9-2023 έως και 4-10-2023 με υποβολή των δικαιολογητικών είτε με φυσική παρουσία, είτε με ταχυδρομική αποστολή, είτε σε μορφή PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@law.duth.gr, της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής προσκομίζοντας:

  • ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  • ΔΗΛΩΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΗ-2023-2024
  • Υπεύθυνη-Δήλωση-για-εγγραφές
  • Αποδεικτικό ή βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου – σαρωμένη φωτοτυπία)
  • Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που κατατέθηκε στο Υπουργείο (ανυπόγραφο αρχείο .pdf από την εφαρμογή του Υπουργείου)
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη φωτογραφία, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή σε ουδέτερο φόντο (το πρόσωπο να καλύπτει όλη την επιφάνεια της φωτογραφίας)
  • Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, υπεύθυνη δήλωση του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ