Online επιμορφωτικό σεμινάριο «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη»


«Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ διοργανώνει, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ, εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη», διάρκειας 55 διδακτικών ωρώνΤο πρόγραμμα παρέχει 4 ECTS.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά (online) στο διάστημα 26.1.2024 έως 8.3.2024 . Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, σύμφωνα με το συνημμένο αναλυτικό πρόγραμμα.

Τα δικαιώματα του διοικουμένου έχουν αναδειχθεί ως μια ιδιαίτερη κατηγορία, που συμβάλλει στην πληρέστερη προστασία όσων μελών του κοινωνικού συνόλου βρίσκονται αντιμέτωπα με τους κρατικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο μιας διοικητικής διαδικασίας και από αυτή την επαφή διακυβεύονται συμφέροντά του.   Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων και εμβαθυμένων γνώσεων σε ό,τι αφορά το κανονιστικό περιεχόμενό τους και την οικεία πράξη . Το πρόγραμμα στοχεύει στην συστηματική μελέτη και κριτική αξιολόγηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, ώστε οι συμμετέχουσες/οντες σε αυτό να μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων από τους φορείς τους,  τόσο των διοικητικών αρχών, όσο και των δικαστηρίων. Η πληθώρα των διοικητικών διαφορών που απασχολούν τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δικαστήρια, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα του προγράμματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης με 4 ECTS, εφόσον οι συμμετέχουσες/οντες ολοκληρώσουν με επιτυχία και την εξέταση, η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά. Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα παροχής Βεβαίωσης Παρακολούθησης.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 διδακτικές/θεματικές ενότητες:
1.      Συνταγματική και διεθνής προστασία των δικαιωμάτων των διοικουμένων
2.      Η συμμετοχή του διοικούμενου στις διοικητικές διαδικασίες
3.      Η προστασία του φορολογουμένου
4.      Τα «εξ αντανακλάσεως» δικαιώματα των διοικουμένων
5.      Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας

Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τις αναλυτικά αναφερόμενες στον Οδηγό του προγράμματος υποενότητες.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 55 διδακτικές ώρες και το πρόγραμμα παρέχει 4 ECTS.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο [εδώ].

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών Επιστημών και  άλλων επιστημών , που είτε λόγω ειδικότερου επιστημονικού-ερευνητικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω ενασχόλησης στην πράξη (ενδεικτικά απόφοιτοι της ΕΣΔΑ), με την ιδιότητα π.χ. του δικηγόρου ή του δικαστικού λειτουργού ή του στελέχους της δημόσιας διοίκησης έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα που γεννώνται από τους περιορισμούς που τίθενται στα δικαιώματα των διοικουμένων ή από τις δυσκολίες που δημιουργεί το υφιστάμενο πλαίσιο οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και επιθυμούν, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις επίκαιρες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στον οικείο κλάδο και για τα σημαντικότερα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής           ή

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (4 ECTS).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από   11/10/2023 έως 15/12/2023
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: https://kedivim.auth.gr/programs/%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80/

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από   11/10/2023 έως 15/12/2023.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επικοινωνία: ηλεκτρονική διεύθυνση anti-corruption@law.auth.gr.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
του Προγράμματος

Αν. Καθηγητής
Θ. Παπακυριάκου

Η Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη
του Προγράμματος

Αν. Καθηγήτρια
Ι. Καμτσίδου

 


Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια,
τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα

Νομική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Research Institute for Transparency,
Corruption and Financial Crime
Law School
Aristotle University of Thessaloniki
Πανεπιστημιούπολη – University Campus
54124 Θεσσαλονίκη – Thessaloniki
e-mail: anti-corruption@law.auth.gr
https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/