ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – Προκήρυξη χορήγησης μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου – Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως


Προκήρυξη για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Νομικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 13η  Μαΐου 2024.

Προκήρυξη-Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ΓΚΕ