Ασφαλιστικό Δίκαιο


Κατ’ αρχάς, γίνεται ιστορική ανασκόπηση του θεσμού της ασφάλισης. Αναφέρονται οι πηγές του ασφαλιστικού δικαίου και τα είδη της ασφάλισης. Αναλύεται η έννοια της ασφάλισης και οι προστατευτικές αρχές που τη διέπουν. Αναλύεται η ασφαλιστική σύμβαση όπως προβλέπεται στο Ν.2496/1997. Δίδεται το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της δραστηριότητας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Εξετάζονται αφενός μεν οι γενικές αρχές των ασφαλίσεων ζημίας (ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της περιουσίας) και οι κατ’ ιδίαν μορφές (ασφάλιση πυρκαγιάς, μεταφοράς πραγμάτων, ασφάλιση ευθύνης προαιρετικής και υποχρεωτικής και ασφάλιση ευθύνης από αυτοκινητιστικό ατύχημα) και αφετέρου οι βασικές αρχές των ασφαλίσεων προσωπικών κινδύνων και οι κατ’ ιδίαν μορφές αυτών (ασφάλιση ασθένειας, ατυχήματος, ζωής).