Ατομική και Συλλογική Εκτέλεση


Εισαγωγή στο Πτωχευτικό Δίκαιο, αναγκαιότητα του θεσμού της πτώχευσης, διάκριση μεταξύ κλασικού και μοντέρνου πτωχευτικού δικαίου, οι πηγές του ελληνικού δικαίου και αυτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Διεθνές Πτωχευτικό Δίκαιο και αρχές που το διέπουν (αρχή ενότητας – πολλαπλότητας, αρχή εδαφικότητας – καθολικότητας). Προσπάθειες ενοποίησης του Πτωχευτικού Δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί πτωχεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κωνσταντινούπολη, 5 Ιουνίου 1990) – Ο κανονισμός 1346/2000 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ιδέα της δευτερεύουσας πτώχευσης. Υιοθέτηση του «Πρότυπου νόμου» της Uncitral από την ελληνική έννομη τάξη (ν.3858/2010). 80 Ελληνικό κλασικό δίκαιο της πτώχευσης. Ουσιαστικές προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης (πτωχευτική ικανότητα – παύση πληρωμών). Τυπική προϋπόθεση (δικαστική απόφαση). Καταχρηστική υποβολή αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης. Συνέπειες της πτώχευσης:

1.Ως προς τον οφειλέτη (προσωπικής φύσης – περιουσιακής φύσης – δικονομικής φύσης).

2.Ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές (κατηγορίες πιστωτών, συνέπειες ως προς την κάθε κατηγορία).

3.Ως προς τη σύζυγο του οφειλέτη.

4.Ως προς τους συνοφειλέτες του πτωχεύσαντος.

Πτωχευτικοί Θεσμοί: πτωχευτική διεκδίκηση, πτωχευτική ανάκληση, τύχη εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

Διαδικασία της πτώχευσης: όργανα (πτωχευτικό δικαστήριο, εισηγητής δικαστής, σύνδικος, συνέλευση των πιστωτών) διαπίστωση, διασφάλιση και διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας, διαπίστωση του παθητικού.

Περάτωση της πτώχευσης: Αναδιοργάνωση της επιχείρησης – ένωση των πιστωτών με έμφαση των πώληση της επιχείρησης ως σύνολο. Πτωχευτική αποκατάσταση. Η προπτωχευτική διαδικασία της εξυγίανσης, όπως διαμορφώθηκε από τους ν. 4013/2011 και ν. 4072/2012. Η διδασκαλία του πτωχευτικού δικαίου περιλαμβάνει επιπλέον την εισήγηση πρακτικών θεμάτων και τη συστηματική ανάλυση της πλούσιας νομολογίας επάνω σε καίρια ζητήματα της πτώχευσης.