Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (Δικαιοπραξίες)


Το αστικό δίκαιο στην έννομη τάξη: Έννοια και πηγές του δικαίου. Οι κανόνες δικαίου και η ερμηνεία τους. Αστικό δίκαιο και Αστικός Κώδικας.
Τα υποκείμενα των έννομων σχέσεων. Τα φυσικά πρόσωπα. Η προστασία της προσωπικότητας. Τα νομικά πρόσωπα. Το δικαίωμα: Έννοια, είδη, κτήση και απώλεια του δικαιώματος. Η άσκηση και η προστασία του δικαιώματος. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία. Οι δικαιοπραξίες: Έννοια, είδη, κατάρτιση και περιεχόμενο της δικαιοπραξίας. Οι ελαττωματικές δικαιοπραξίες. Η ερμηνεία των δικαιοπραξιών. Αίρεση και προθεσμία. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα, Συγκατάθεση τρίτου.