Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων


Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση της έννοια και των μορφών των δημοσίων συμβάσεων. Εξετάζεται το νομικό καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα με βάση τις ρυθμίσεις των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ Γίνεται αναλυτική αναφορά στους κανόνες ερμηνείας του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων τις γενικές αρχές που τις διέπουν καθώς και στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, την διαδικασία επιλογής του αναδόχου την διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών και γενικά σε όλα τα στάδια που μεσολαβούν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης. Παρουσιάζεται και αναλύεται το καθεστώς που διέπει την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων. Το μάθημα ακόμη αναφέρεται στην δικαστική προστασία (προσωρινή, οριστική) τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης