Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς


ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ι. Σκοπός και πηγές δικαίου κεφαλαιαγοράς, ΙΙ. Η έννοια της αγοράς, ΙΙΙ. Οι οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα, ΙV. Χορήγηση άδειας και όροι λειτουργίας των οργανωμένων αγορών στην Ελλάδα, V. Είσοδος και έξοδος από τις οργανωμένες αγορές. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Ι. Νομικό πλαίσιο, ΙΙ. Γενικές διατάξεις, ΙΙΙ. Οι ρυθμιζόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, IV. Οι παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, V. Υποχρεώσεις ΕΠΕΥ, VI. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών στην οργανωμένη αγορά αξιών του ΧΑ, VII. Σημαντικές μεταβολές μετά την έκδοση της Οδηγίας MiFID II και του κανονισμού MiFIR.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Ι. ΟΣΕ «ανοικτού τύπου», ΙΙ. ΟΣΕ «κλειστού τύπου». ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Ι. Τακτική – Έκτακτη πληροφόρηση, ΙΙ. Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, ΙΙΙ. Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών, ΙV. Το ενημερωτικό δελτίο ως μορφή έκτακτης πληροφόρησης, V. Ευθύνη αναδόχου και άλλων προσώπων υπεύθυνων για το ενημερωτικό δελτίο, VI. Κυρώσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Ι. Η απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, ΙΙ. Η απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς, ΙΙΙ. Κυρώσεις, ΙV. Αστική ευθύνη. Η ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Ι. Η εισαγωγή μετοχών στην Αγορά Αξιών του ΧΑ, ΙΙ. Συνέπειες εισαγωγής, ΙΙΙ. Εταιρική διακυβέρνηση -Ρυθμίσεις- Αξιολόγηση, ΙV. Η διαγραφή μετοχών (άμεση-έμμεση), V. Αναστολή διαπραγμάτευσης.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: Ι. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΙΙ. Νομική φύση, IΙΙ. Μέσα και αντικείμενο εποπτείας, IV. Ένδικη προστασία κατά των κυρωτικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ.