Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας


Α. Βασικά νομοτυπικά χαρακτηριστικά δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας (χαρακτηριστικά δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικά δικαιώματα, που ακολουθούν το νομοτυπικό μοντέλο της κυριότητας, αρχή του μερισμού των εξουσιών, χρονικά περιορισμένο δικαίωμα, ίδιοι κανόνες για την μεταβίβαση (ΑΚ 470), ίδια έννοια της άδειας χρήσεως, ενιαία αντιμετώπισή της υπό το αστικό δίκαιο και το δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού, πληθώρα διαφοροποιημένων ορίων, κοινό όριο η ανάλωση της εξουσίας θέσεως σε κυκλοφορία, ενιαία προστασία (Οδηγία 2004/48), υπαγωγή στην συνταγματικά προστατευόμενη έννοια της ιδιοκτησίας (άρθρο 17 Συντ.), προνομιακή μεταχείριση της ιδιωτικής χρήσεως, παρεχόμενη προστασία επί χρήσεως στην επιχειρηματικές συναλλαγές (εξαίρεση δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα). Βασικοί νόμοι (ν. 146/1914 (άρθρο 13), ν. 4072/2012, ν. 1733/1987, ν. 2121/1993).

Β. Διαφορετική δικαιοπολιτική δικαιολόγηση (προστασία της καινοτομίας, προστασία προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας με σκοπό την ανταμοιβή, προστασία των επενδύσεων, δυνατότητα ταυτοποιήσεως και διαφημίσεως).

Γ. Βασικές κοινές έννοιες των διακριτικών γνωρισμάτων (σήμα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διασχηματισμός). Βασικές αρχές (αρχή της προτεραιότητας, αρχή της εδαφικότητας). Κοινή έννοια του καταναλωτή και των συναλλαγών καθώς και του κινδύνου συγχύσεως. Διαφορετικός τρόπος κτήσεως (διακριτικά γνωρίσματα κτώμενα με χρήση/επικράτηση στις συναλλαγές (διακριτικά γνωρίσματα άρθρου 13 ν.1 46/1914) και με καταχώριση σε δημόσιο μητρώο (σήμα). Δ. Δίκαιο σημάτων ως κεντρικό μέρος του δικαίου των διακριτικών γνωρισμάτων. Τρόπος κτήσεως τυπικός, απόλυτα και σχετικά απαράδεκτα. Έννοια και εκφάνσεις του κινδύνου συγχύσεως. Όρια προστασίας του σήματος. Απώλεια του δικαιώματος Το σήμα ως αντικείμενο συναλλαγής. Προστασία με το ν. 4072/2012.

Ε. Η έννοια «έργο», κατά τον ν. 2121/1993. Δημιούργημα της ανθρώπινης διανοίας. Κατηγορίες έργων. Περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα (εξουσίες). Ο εξαρτημένος δημιουργός. Έργα συνεργασίας, σύνθετα και συλλογικά. Μεταβίβαση περιουσιακού δικαιώματος, συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης αυτού. Διάρκεια προστασίας. Ειδικό δικαίωμα επί βάσεων δεδομένων. Περιορισμοί του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Προστασία. Ευθύνη παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Στοιχεία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Κανονισμός Ρώμη ΙΙ).