Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή


Έννοια καταναλωτή. Γενικοί όροι συναλλαγών και έλεγχος αυτών. Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος. Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα. Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες. Διαφήμιση. Αθέμιτες, παραπλανητικές και επιθετικές εμπορικές πρακτικές. Σύνδεση – σύνθεση δικαίου προστασίας καταναλωτή και δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού.