Δημοσιονομικό Δίκαιο


Οι πηγές του Δημοσιονομικού Δικαίου. Δημοσιονομικό Σύνταγμα, Μνημόνια και εθνική δημοσιονομική κυριαρχία, Συνταγματικές αρχές που διέπουν το νόμο του Κρατικού Προϋπολογισμού και τους Προϋπολογισμούς των ΟΤΑ, η αρχή της διαφάνειας, η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η αρχή της δημοσιονομικής ισότητας (κατά τη διάθεση του δημοσίου χρήματος και ενώπιον των δημοσίων βαρών), συνταγματικοί χρονικοί περιορισμοί κατά τη διάθεση του δημοσίου χρήματος (μισθών, συντάξεων, επιδομάτων κτλ), το Ελεγκτικό Συνέδριο: νομική φύση και αρμοδιότητές του, έννοια του δημοσίου χρήματος, διαδικασία εκτέλεσης των δημοσίων δαπανών, όργανα εκτέλεσης (διατάκτες, εκκαθαριστές, δημόσιοι υπόλογοι), ο προληπτικός και κατασταλτικός (διοικητικός και δικαστικός) έλεγχος της νομιμότητας των δαπανών, η άμυνα του δημοσίου υπολόγου στις περιπτώσεις καταλογισμού σε βάρος του δημοσιονομικών ελλειμμάτων (τυπικών και ουσιαστικών), η προηγούμενη ακρόαση του διοικουμένου, η έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αίτηση αναστολής εκτέλεσης των καταλογιστικών πράξεων, η αρχή της αναλογικότητας και η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αναζήτηση από το Δημόσιο αχρεωστήτως καταβληθέντων, περί συνταξιοδοτικών νόμων, οι δημοσιονομικές διατάξεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η αρχή της δημοσιονομικής πειθαρχίας και το σύστημα ιδίων πόρων της Ένωσης, η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, μέτρα καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς στα πλαίσια της Ένωσης κτλ).