Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο


Η διδασκαλία του μαθήματος Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (ΔΟΔ) έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους φοιτητές το νομικό πλαίσιο των διεθνών οικονομικών σχέσεων των κρατών, κυρίως μέσα από τη λειτουργία του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Το Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο θεωρείται ως ένας ιδιαίτερος κλάδος του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, καθώς ρυθμίζει κυρίως τις οικονομικές σχέσεις των κρατών. Αφορά όμως έστω και εμμέσως και τους ιδιώτες, ειδικά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς ρυθμίζει τη διασυνοριακή κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Το μάθημα ξεκινά με μία παρουσίαση του περιεχομένου και των πηγών του ΔΟΔ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συνθήκες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που οδήγησαν στην υπογραφή της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT-General Agreement on Tariffs and Trade) και στη διαμόρφωση και ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, το θεσμικό του πλαίσιο και ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Ακολουθούν οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το σύστημα GATT-ΠΟΕ, όπως η αρχή του μάλλον ευνοούμενου κράτους, η αρχή της ίσης μεταχείρισης, και η καταπολέμηση αθέμιτων πρακτικών, όπως οι επιδοτήσεις και το dumping. Ένα μέρος των παραδόσεων θα επικεντρωθεί σε ιδιαίτερους τομείς των διεθνών συναλλαγών, όπως οι υπηρεσίες, οι επενδύσεις και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί ο ρόλος και η θέση της ΕΕ, στο σύστημα του ΠΟΕ, καθώς η Ένωση ως υπερεθνική ένωση 28 κρατών έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μίας διεθνούς εμπορικής πολιτικής. Υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης εργασίας από τους φοιτητές.