Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου


1. Εισαγωγή
2. Εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε εθνικό επίπεδο
2.1. Ενσωμάτωση των κανόνων στην εσωτερική έννομη τάξη
2.2. Υποχρέωση κρατικής έρευνας
2.3. Υποχρέωση επανόρθωσης
2.4. Υποχρέωση πρόληψης
3. Εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε διεθνές επίπεδο
3.1. Αποκεντρωμένη εφαρμογή των κανόνων προστασίας
3.1.1. Δικαίωμα διπλωματικής προστασίας
3.1.2. Ergaomnesυποχρεώσεις
3.2. Κεντρικά συντονισμένη εφαρμογή των κανόνων προστασίας
3.2.1. Είδη διεθνών οργάνων προστασίας
3.2.1.1. Όργανα ελέγχου προβλεπόμενα από τις συμβάσεις προστασίας
3.2.1.1.1. Όργανα ελέγχου του ΟΗΕ
3.2.1.1.2. Όργανα ελέγχου στις συμβάσεις του ΣτΕ
3.2.1.1.3. Όργανα ελέγχου σε άλλες περιφερειακές συμβάσεις
3.2.1.2. Όργανα ελέγχου προβλεπόμενα από τους καταστατικούς χάρτες των διεθνών οργανισμών
3.2.1.2.1. Όργανα ελέγχου στον ΟΗΕ
3.2.1.2.2. Όργανα ελέγχου σε περιφερειακούς οργανισμούς
3.2.1.3. Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
3.2.1.3.1. Διακρατικές προσφυγές
3.2.1.2.2. Γνωμοδοτήσεις
3.2.1.4. Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια
3.2.2. Είδη διεθνών διαδικασιών προστασίας
3.2.2.1. Οι συμβατικά οριζόμενες διαδικασίες
3.2.2.1.1. Οι εθνικές εκθέσεις
3.2.2.1.2. Οι ατομικές αναφορές
3.2.2.1.3. Οι διακρατικές αναφορές
3.2.2.1.4. Οι προληπτικοι έλεγχοι
3.2.2.1.5. Οι επιτόπιοι έλεγχοι
3.2.2.1.6. Οι συλλογικές αναφορές
3.2.2.1.7. Οι γνωμοδοτήσεις
3.2.2.2. Οι διαδικασίες του Χάρτη του ΟΗΕ
3.2.2.2.1. Η Οικουμενική Περιοδική Εξέταση
3.2.2.2.2. Οι Ειδικές Διαδικασίες
3.2.2.2.3. Η Διαδικασία Παραπόνων του Συμβουλίου