Διεθνείς Σχέσεις


Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μία εισαγωγή στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων μέσα στο πλαίσιο των προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζει η σύγχρονη διεθνής κοινωνία. Για το σκοπό αυτό, το μάθημα επικεντρώνεται:

• στις θεμελιώδεις θεωρίες των διεθνών σχέσεων,
• στην εξέλιξη και τη δομή της διεθνούς κοινωνίας,
• στο ρόλο τόσο του κράτους όσο και των μη-κρατικών θεσμών και δρώντων (π.χ.
διεθνείς οργανισμοί, μη-κυβερνητικοί οργανισμοί, πολυεθνικές εταιρίες κτλ) στη
διεθνή σκηνή,
• στην έννοια του εθνικού συμφέροντος, της ισχύος καθώς και στα αίτια πολέμου και,
• στο φαινόμενο της τρομοκρατίας και της αντιμετώπισης του σε διεθνές επίπεδο.
• στις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης.
Για την συνολική αξιολόγηση του/της φοιτητή /τριας, ιδιαίτερη σημασία έχει η ενεργή
συμμετοχή στο διάλογο και στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα θέματα τις διεθνούς
επικαιρότητας καθώς και η εκπόνηση εργασίας.