Διοικητική Δικαιοσύνη


Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυσης των κανόνων που διέπουν την παροχή δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές (ουσίας και ακυρωτικές). Αναλύεται η έννοια των διαφορών ουσίας σε σχέση με τις ακυρωτικές και στην συνέχεια παρουσιάζονται λεπτομερώς τα στοιχεία του παραδεκτού και του βάσιμου των ενδίκων βοηθημάτων (αίτηση ακύρωσης, προσφυγή, αγωγή κτλ ), άλλα και των ενδίκων μέσων κατά των δικαστικών αποφάσεων. Εξετάζεται η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και τα όρια του δικασμένου της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου. Αναφέρεται η οργάνωση της διοικητικής δικαιοσύνης και η αρμοδιότητα, τυπική και καθ ύλην των διοικητικών δικαστηρίων. Επίσης αναλύεται το ένδικο βοήθημα της υπαλληλικής προσφυγής και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην παροχή προσωρινής έννομης προστασίας (ένδικα βοηθήματα, προϋποθέσεις, αρμοδιότητα δικαστηρίων κτλ)