Διοικητικό Δίκαιο


Αντικείμενο του μαθήματος είναι η αποσαφήνιση και η ανάλυση των κανόνων που διέπουν την λειτουργία των διοικητικών οργάνων μεταξύ τους, άλλα και σε σχέση με τους διοικούμενους κατά την διαδικασία έκδοσης των διοικητικών πράξεων. Ειδικότερα αναλύεται η έννοια της δημόσιας διοίκησης, οι διακρίσεις της σε δημόσια και ιδιωτική Διοίκηση, η εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης, η αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών, η οργανική και η λειτουργική έννοια της διοίκησης, καθώς και οι τύποι της διοίκησης, (κυριαρχική-συναλλακτική κλπ.). Αναφέρονται οι πηγές του διοικητικού διακαίου και εξετάζεται αναλυτικά η κανονιστική πράξη καθώς και η ατομική διοικητική πράξη. Ειδικότερα αναλύεται η έννοια της ατομικής διοικητικής πράξης, οι διακρίσεις της, τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα με ανάπτυξη επίσης των στοιχείων του τύπου, της διαδικασίας έκδοσης της
και της ισχύος της. Επίσης εξετάζονται οι προϋποθέσεις ανάκλησης της. Μνημονεύονται ιδιαίτερα οι αρχές που διέπουν την διοικητική δράση (η αρχή της νομιμότητας και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος). Αναλύεται η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων και οι διακρίσεις της (αποφασιστική-γνωμοδοτική, δέσμια αρμοδιότητα-διακριτική ευχέρεια κλπ.) Εξετάζονται αναλυτικά τα διοικητικά όργανα και οι κανόνες που τα διέπουν (έννοια, διακρίσεις, συλλογικά διοικητικά όργανα, συγκρότηση, σύνθεση, λειτουργία κλπ.). Επίσης αναφέρεται το μάθημα στην διοικητική σύμβαση (έννοια χαρακτηριστικά ) καθώς και στην αστική ευθύνη του δημοσίου και των ΝΠΔΔ